Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúci:

Ing. Miroslava Kardošová - Krásne Brušká
Štítová 9, 040 01 Košice
IČO: 40258017
DIČ: 1048015408
IČ DPH: SK1048015408
Sme plátcami DPH od 1.5.2011


Kupujúci (objednávateľ): fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. 

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.modalux.sk. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. 

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.modalux.sk.


2. Objednávanie tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu www.modalux.sk alebo môže uskutočniť telefonickú objednávku na telefónnom čísle 0903 135 270. Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou alebo sms správou. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.


3. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.modalux.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a balné náklady. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Objednávateľ uskutoční platbu za objednaný tovar zaplatením dobierky pri jej prevzatí alebo prevedením platby vopred na bankový účet:

FIO BANKA, Hlavná 8, 04001 Košicfe
IBAN SK34 0900 0000 0004 4082 0256
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo Vašej objednávky

PLATOBNÉ MOŽNOSTI:

- DOBIERKA - platba priamo u kuriéra
- PREVOD NA BANKOVÝ ÚČET 
PAY PAL - platba platobnou kartou
 

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.


4. Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej Republiky. Dodanie tovaru od 7 - 10 pracovných dní. Kupujúci bude informovaný o najbližšom možnom termíne dodania prostredníctvom mailov a sms správ generovaných zo systému. Pokiaľ kupujúci nebude s dátumom dodania súhlasiť, môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené. 


5. Poštovné

Výška poštovného predstavuje:

UPS - dobierka - 4 €

UPS - platba vopred na účet - 4€

Slovenská pošta - dobierka - 4,20€

Slovenská pošta - platba vopred - 3,20€

Zásielkovňa - dobierka - 2,60€

Zásielkovňa - platba vopred - 2€


Pri objednávke tovaru nad 100 € bude Vaša zásielka odoslaná ZADARMO

Pri hodnote objednávky vyššej ako 150 Eur vyžadujeme platbu vopred na účet.

 

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Objednávka je považovaná za závaznú po jej doručení predávajúcemu. O doručení objednávky predavajúcemu budete informovaní potvrdením objednávky, ktorá bude automaticky zaslaná na Vami zadaný email. V dobe od doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu do 12 (dvanástej) hodiny od tohoto doručenia má kupujúcí možnosť objednávku zrušiť písomne na e-maily: info@modalux.sk (predmet správy STORNO) alebo telefonicky na tel:+421 903 135 270 a to bez udania dovodu.

Pokiaĺ takto urobíte po tejto lehote, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcenu vzniknutú škodu v prípade, že už došlo zo strany predávajúceho k vynaloženiu preukazateľných nákladov v súvislosti so zaistením tovaru - nákup tovaru na objednávku, úhrada poštovného za odoslanie zásielky. Ďalej bude účtované pri neprevzatí objednaného tovaru 0,50€ za deň uloženia zásielky u prepravcu.

 

7. NEPREBRATIE ZÁSIELKY

V prípade, že zákazník zásielku nepreberie v stanovenej odbernej lehote a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky. Ak si však zákazník nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení dodatočných expedičných nákladov.


8. Ochrana osobných údajov

Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.

Tieto VOP sú platné od 01.01.2011. Predávajúcí si vyhradzuje právo meniť ich  bez predchádzajúceho upozornenia.

 

9. Záverečné ustanovenia

Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka. 
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.